PLATBA

DOPRAVA

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

> Bankovním převodem (dle příkazu k úhradě)

Příkaz k úhradě obdržíte emailem – objednávku můžete uhradit na náš účet č. 3511467028/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s. , jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

> Platbou v hotovosti

V hotovosti můžete platit při osobním odběru.

Platba na dobírku není možná.

Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, tzn. že pokud není kupné cena uhrazena na účet prodávajícího do 14 dnů od objednávky zboží, objednávka je automaticky zrušena.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce.

Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. V sekci Moje adresy je možné upravovat dodací údaje.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

Osobní odběr

Zboží si můžete osobně vyzvedout v našich spřízněných provozovnách:

Konopol Olomouc

Mgr. Karel Šťastný
Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc
E-mail: info@ekokup.com
Tel.: +420 774 726 078
Výdej zboží: Po telefonické domluvě

Z obchodních podmínek, které nabyly účinnosti dnem 1.1.2021.